Alimenty u notariusza – koszt zawarcia umowy

Alimenty u notariusza koszt

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię istotę alimentów przysługujących dzieciom oraz sytuacje, w których można podpisać umowę o alimenty u notariusza.

Decydując się na sporządzenie umowy o alimenty u notariusza, koszt takiej czynności będzie zależeć od kilku czynników.

Czy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Kilka słów o alimentach

Co to są alimenty?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że przedmiotem alimentów są środki utrzymania, a w miarę potrzeby także środki wychowania osoby uprawnionej. Orzeczenia sądów jak i umowy alimentacyjne podpisywane u notariusza określają oczywiście obowiązek w zakresie świadczeń pieniężnych. Obowiązek alimentacyjny polegający na osobistych staraniach o wychowanie dziecka ciąży najczęściej na drugim z rodziców (tzw. osobista opieka nad dzieckiem np. przygotowywanie posiłków, dbanie o czystość, opieka w chorobie itp.).

Celem świadczeń alimentacyjnych jest zapewnienie utrzymania osoby uprawnionej (np. środki przeznaczone na wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie). Oznacza to, że poza zakresem powyższych świadczeń pozostają np. realizacja hobby czy odbywanie licznych podróży. Orzecznictwo Sądu Najwyższego uznaje, że alimenty z natury swej przeznaczane są na potrzeby bieżące, co oznacza, że tylko wyjątkowo mogą zostać przyznane za okres wcześniejszy. Do bieżących potrzeb uprawnionego nie zaliczają się też np. wydatki na zapewnienie uzyskania w przyszłości przez dziecko mieszkania.

Źródłem obowiązku alimentacyjnego jest stosunek pokrewieństwa. Co istotne, na obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie ma wpływu to, czy dziecko pochodzi z małżeństwa.

Kiedy wypłaca się alimenty?

Zasadą jest, że oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Uzyskiwanie przez dziecko dochodów nie będzie prowadzić do wygaśnięcia obowiązku rodziców, chyba że dziecko osiągnie dochody, które umożliwią mu samodzielne utrzymanie się.

Co ważne, rodzice mogą uchylić się od alimentów wyłącznie względem dziecka pełnoletniego i to tylko wówczas, gdy jest to połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem finansowym lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.

Bez znaczenia dla obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka są:

  • ustrój majątkowy jaki obowiązuje w małżeństwie rodziców,
  • ewentualna wina któregoś z rodziców, która doprowadziła do rozwodu,
  • stopień wykształcenia dziecka

W jaki sposób ustala się wysokość alimentów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie zasadnicze przesłanki, od których zależy wysokość należnych alimentów:

  • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego

Zasadą jest, że w wyniku wykonania obowiązku alimentacyjnego poziom życia uprawnionego nie może być wyższy niż poziom życia zobowiązanego. Ponadto, świadczenie ma służyć usamodzielnieniu osoby uprawnionej, co oznacza, że otrzymywane świadczenia nie powinny być przeznaczone na realizację potrzeb luksusowych. Wysokość alimentów zależy od bardzo wielu czynników. Należy uwzględnić nie tylko wiek dziecka, stan jego zdrowia, ale także jego zainteresowania. Nie podlega wątpliwości, że wysokość alimentów przysługujących dziecku, które wymaga przyjmowania leków i częstych wizyt u lekarza, powinna być wyższa niż dla dziecka zdrowego.

  • majątkowe możliwości zobowiązanego

Określenie możliwości zobowiązanego rodzica wymaga ustalenia wysokości jego comiesięcznych dochodów (np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, z tytułu innej działalności zarobkowej, środki zgromadzone na lokatach bankowych, nieruchomości, papiery wartościowe itp.). Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest zgodne co do tego, że możliwości zarobkowe zobowiązanego nie wynikają tylko z faktycznie osiąganych dochodów, ale stanowią wszelkie środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych.

Jakie kary są przeznaczone dla osób uchylających się od płacenia alimentów?

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego, osoba, która uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli sprawca niealimentacji naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Alimenty u notariusza – koszt i obszar działania

Jaka jest rola notariusza przy alimentach?

Do pewnego czasu alimenty były dochodzone i zasądzane wyłącznie w drodze sądowej. To jednak powoli się zmienia i można uzyskać alimenty u notariusza. W sytuacjach, gdy mamy zgodę obojga rodziców odnośnie wysokości alimentów notariusz może sporządzić umowę o określenie obowiązku alimentacyjnego. Polega to na zgodnym określeniu przez Strony (jednego rodzica – zobowiązanego i drugiego rodzica – działającego w imieniu małoletnich dzieci), wysokości należnych co miesiąc alimentów, sposobu i terminu ich płatności. Czynność taką dokonuje się w formie aktu notarialnego.

Warto zaznaczyć, że wszelkie wątpliwości odnośnie dopuszczalności ustalenia obowiązku alimentacyjnego w umowie zawartej w formie aktu notarialnego rozwiała Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 roku (sygn. akt III CZP 85/13). Sąd definitywnie uznał za dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Kiedy i dlaczego warto zawrzeć taką umowę?

Oto sytuacje, w których warto zawrzeć umowę o alimenty u notariusza:

  • strony chcą uniknąć przeprowadzenia postępowania sądowego,
  • zobowiązany rodzic dobrowolnie chce płacić świadczenia alimentacyjne na rzecz swoich dzieci,
  • strony doszły do porozumienia w kwestii wysokości świadczeń oraz terminu i formy ich płacenia.

Warto wiedzieć, że w razie zmiany potrzeb uprawnionego lub majątkowych możliwości zobowiązanego można u notariusza zmienić umowę dotyczącą obowiązku alimentacyjnego.

Ile kosztuje zawarcie umowy alimentacyjnej u notariusza?

Jeżeli chodzi o zawarcie umowy o alimenty u notariusza, koszt jej sporządzenia zależy od kilku czynników: wysokości świadczeń alimentacyjnych, terminów płatności oraz czasu na jaki alimenty zostaną zasądzone. Zachęcam więc  do kontaktu i w trakcie rozmowy poinformuję o wszelkich kosztach związanych z zawarciem takiej umowy.

Na czym polega poddanie się egzekucji przy umowie o alimenty?

W umowie o alimenty zawartej w formie aktu notarialnego, rodzic – dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Wówczas akt notarialny stanowi równorzędny do wyroku sądu tytuł egzekucyjny. Oznacza to, że po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Co w sytuacji, gdy dłużnik pomimo zawarcia umowy nie wywiązuje się ze swojego obowiązku?

Akt notarialny należy złożyć w sądzie rejonowym wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności –> sąd rejonowy nadaje klauzulę wykonalności na akt notarialny –> zaopatrzony w klauzulę wykonalności akt notarialny należy złożyć u komornika, który przystąpi do egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Podsumowując – warto zdecydować się na podpisanie umowy u alimenty u notariusza. Koszt jej sporządzenia wcale nie musi być wygórowany, a przemawiają za nią spore korzyści.

Zobacz także: