Czym charakteryzuje się dobry notariusz? Wybór – wolna wola

Notariusz - Wola

Czym powinien charakteryzować się rzetelny notariusz? Wola to dzielnica, w której mieści się wiele kancelarii. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług, z których mogą Państwo u nich skorzystać.

Dlaczego korzysta się z usług notariusza?

W jakich sytuacjach niezbędne jest skorzystanie z usług notariusza?

Do najbardziej powszechnych czynności notarialnych, w których notariusz będzie niezbędny, możemy zaliczyć:

 • przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze jakiejkolwiek umowy (np.: umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany),
 • czynności działowe dotyczące nieruchomości (np.: umowa o podział majątku wspólnego, umowa o dział spadku, umowa zniesienia współwłasności),
 • poświadczenie dziedziczenia po osobie zmarłej,
 • sporządzenie testamentu,
 • złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • umowę majątkową małżeńską,
 • pełnomocnictwo,
 • protokół zgromadzenia spółki,
 • umowę spółki,
 • umowę alimentacyjną,
 • uwierzytelnianie dokumentów,
 • poświadczenie własnoręczności podpisu.

Należy pamiętać, że notariusz, na życzenie strony, może także udokumentować czynności, które nie wymagają formy aktu notarialnego (np. umowa sprzedaży wartościowego samochodu). Ponadto, na potrzeby Klientów, powstają inne czynności notarialne, które jeszcze kilka lat temu nie były praktykowane. Dla przykładu można wskazać protokół z otwarcia strony internetowej lub sms, który coraz częściej jest przydatny w postępowaniach sądowych.

Czy w przypadku zakupu nieruchomości, notariusz musi mieć kancelarię w tym samym mieście?

W Polsce nie ma rejonizacji notariuszy związanej z miejscem położenia nieruchomości. Oznacza to, że planując dokonanie jakiejkolwiek czynności u notariusza, w tym związanej z nabywaniem nieruchomości, można udać się do dowolnego notariusza w kraju. Jedyną sytuacją w której bliskość kancelarii notariusza może mieć znaczenie jest konieczność przeprowadzenia czynności wyjazdowej.

Koszty notariusza

Jakie są koszty najpopularniejszych czynności notarialnych?

Czynności notarialne można podzielić na dwie kategorie, w których:

 • wynagrodzenie liczone jest od wartości przedmiotu umowy (np. umowy dotyczące obrotu nieruchomościami) oraz
 • wynagrodzenie ma stałe stawki (np. pełnomocnictwo, umowa majątkowa małżeńska).

Dla obliczenia wynagrodzenia przy czynnościach z kategorii pierwszej potrzebne jest wskazanie wartości rynkowej przedmiotu umowy. Ustawodawca wskazał algorytm do obliczenia tego wynagrodzenia. Tytułem przykładu, wskazuję sposób obliczenia maksymalnego wynagrodzenia notariusza dla:

 1. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub działki budowlanej o wartości:
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – (1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) x 0,5
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – (4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) x 0,5
 • powyżej 2.000.000 zł – (6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) x 0,5, nie więcej jednak niż 10.000 zł
 1. umowy o dział spadku, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności o wartości:
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
 • powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Najczęściej spotykane czynności zaliczone do kategorii drugiej, posiadające stałe stawki wynagrodzenia, ustawodawca wycenił następująco:

 • umowa majątkowa małżeńska – 400 zł
 • testament, w zależności od zapisów w nim zawartych – od 50 zł do 200 zł
 • odwołanie testamentu – 30 zł
 • pełnomocnictwo – 100 zł
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł
 • protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 750 zł
 • protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł
 • protokół dziedziczenia wraz z aktem poświadczenia dziedziczenia -150 zł.

Jakie opłaty – poza taksą notarialną – mogą pojawić się u notariusza?

U notariusza, poza jego wynagrodzeniem, może pojawić się konieczność uiszczenia:

Obowiązek uzależnienia przez notariusza dokonania czynności notarialnych od uprzedniego wpłacenia wyżej wymienionych opłat publicznoprawnych wynika z odrębnych przepisów prawa. Notariusz, jako płatnik tych opłat, pobiera je od Klienta oraz przekazuje na rachunki bankowe właściwych sądów wieczystoksięgowych oraz urzędów skarbowych.

Czemu różne kancelarie mają różne oferty pomimo odgórnego ustalenia taksy notarialnej?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku przewiduje maksymalne stawki taksy notarialnej. Oznacza to, że notariusz nie może pobrać wyższego wynagrodzenia niż wskazane w Rozporządzeniu. Może pobrać stawki niższe. Doświadczenie i praktyka są takie, że wskazane w Rozporządzeniu stawki są wycenione przez ustawodawcę w sposób adekwatny do danego rodzaju czynności. Stawki stałe nie są zbyt wygórowane, biorąc pod uwagę nakład pracy potrzebny na przygotowanie czynności oraz fakt, że notariusz odpowiada własnym majątkiem za poprawność czynności. Zdarza się, że czynność, która wydaje się klientowi prosta do przeprowadzenia, wymaga wielu godzin bądź dni pracy notariusza. Musi on upewnić się, że cała dokumentacja w sądach i urzędach jest “wyprostowana” i klient nie zostanie poszkodowany w wyniku wykonania czynności. Wykonywanie tych czynności za stawki znacznie niższe oznacza, że notariusz pracuje poniżej kosztów, co sprowadza się do niższej jakości pracy (mniejszej ilości poświęconych godzin, żeby się opłacało). Może to mieć poważne konsekwencje dla klienta. 

Notariusz – Wola

W jaki sposób wybrać notariusza, którego można być pewnym?

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariuszem może być powołany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odbył aplikację notarialną w Rzeczypospolitej Polskiej i złożył egzamin notarialny w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończył 26 lat.

Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej. Notariusz powinien dokonywać czynności notarialnych nie tylko zgodnych z prawem, ale też zgodnych z etyką zawodową, sumieniem i zasadami współżycia społecznego. Ponadto, notariusz ze względu na charakter wykonywanego zawodu, jest zobowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe. Notariuszowi nie wolno poza wynagrodzeniem uzyskiwać innych korzyści ze spraw będących przedmiotem czynności.

Praktyka pokazuje, że konsekwencje czynności notarialnych są na tyle istotne (np. wartość nieruchomości), że warto kierować się przede wszystkim jakością a nie ceną. 

Interesuje Państwa dobry notariusz? Wola to miejsce, w którym znaleźć można wiele kancelarii. Stawiają przede wszystkim na jakość co przekonało do nich wielu Klientów. Jeśli poszukują Państwo solidnego notariusza, który – oprócz rzetelnego wykonania usługi – zadba także o pozytywną atmosferę podczas spotkań, zapraszamy do kontaktu – doradzimy polecane kancelarie!

Zobacz także: