Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników – przebieg i sens

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

W jaki sposób przebiega nadzwyczajne zgromadzenie wspólników? Okazuje się, że mimo nazwy – wcale nie jest ono zwoływane wyłącznie w wyjątkowo niespotykanych sytuacjach.

Zgromadzenia wspólników w spółkach

Dlaczego zgromadzenia wspólników w spółkach z o.o. są tak istotne? Przede wszystkim w związku z tym, że umożliwiają one wspólnikom uczestniczyć, głosować, a przez to podejmować decyzję dotyczące spółki.

Będąc wspólnikiem w spółce z o.o. nie podejmuje się decyzji bieżących. Prowadzenie spraw spółki pozostaje w gestii innego organu – zarządu. W związku z tym zgromadzenia są sposobem na nakreślenie celów działania spółki.

Porządek obrad zgromadzenia jest ustalany z wyprzedzeniem, tak by wspólnicy mieli możliwość zapoznać się z tematem i odpowiednio się przygotować. W przypadku większości uchwał, są one podejmowane bezwzględną większością głosów. Istnieją od tego pewne dopuszczalnie prawne odstępstwa w przypadku przegłosowywania np. rozwiązania przedsiębiorstwa czy też istotnej zmianie odnośnie przedmiotu działania spółki.

Zwyczajne a nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników odbywa się cyklicznie, co rok. Termin ustalany jest na 6 miesięcy od upływu poprzedniego roku obrotowego. Podczas tego typu obrad wspólnicy podsumowują rok, przedstawiają sprawozdania finansowe i przedstawiają plany dotyczące przyszłości spółki. Jest więc to standardowe spotkanie podsumowujące to, co aktualnie dzieje się w przedsiębiorstwie.

Jednak nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwoływane jest w innym trybie. W praktyce każde inne – od wcześniej wspomnianego podsumowującego – zgromadzenie jest traktowane jako nadzwyczajne. Może być ono zwołane w dowolnym momencie. Trzeba jednak pamiętać o powiadomieniu wspólników z wyprzedzeniem przynajmniej 2 tygodni.

Zaproszenie wspólników – jego prawidłowa forma – jest niezwykle istotna. W przypadku, gdy pojawią się w nim nieprawidłowości, może się to stać podstawą do unieważnienia całego zgromadzenia – a tym samym podjętych na nim uchwał.

Widać zatem, że nadzwyczajne zgromadzenie wspólników to zgromadzenie zwoływane ad hoc – niezależnie od corocznego spotkania w celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów podsumowujących poprzedni rok obrotowy. Jednak decyzje na nim podejmowane mają równie doniosłą wartość.

Zobacz także: