Rzetelny i godny polecenia notariusz – Cennik usług w stolicy

Notariusz Warszawa - cennik

Ile w dużym mieście może kosztować notariusz? Warszawa? Cennik w tym miejscu może nie różnić się od kosztów notarialnych w innych miastach, ale czy na pewno za daną usługę zapłaci się tyle samo?

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawieniem czynników mających wpływ na cenę notariusza.

Ile kosztuje notariusz? Warszawa – cennik

Jaki jest koszt notariusza?

Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie uzgodnione ze stronami czynności. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Maksymalne stawki są przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Co ważne, notariusz może pobrać wynagrodzenie wyłącznie za sporządzenie czynności notarialnych bądź projektu aktu notarialnego (w sytuacji gdy czynność notarialna objęta tym aktem nie dochodzi do skutku). Oznacza to, że notariusz nie może pobierać dodatkowego wynagrodzenia np. za rozmowę z Klientem, czy też analizę dokumentów potrzebnych do sporządzenia czynności.

Wynagrodzenie notariusza określone w Rozporządzeniu nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Co to jest czynność notarialna?

Czynność notarialna jest dokumentem urzędowym sporządzanym przez notariusza.

Notariusz jest powołany do dokonania czynności:

 1. jeśli przepisy prawa stanowią, że do ich dokonania niezbędna jest forma aktu notarialnego albo poświadczenie notarialne podpisu,
 2. jeśli strony pragną nadać swoim oświadczeniom formę notarialną.

Czynności notarialne:

 • mają charakter dokumentu urzędowego,
 • są dokonywane w języku polskim,
 • są dokonywane w kancelarii notarialnej.

Czy notariusz może odmówić dokonania czynności notarialnej?

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Notariusz, pełniąc funkcję gwaranta bezpieczeństwa obrotu prawnego, zapobiega występowaniu transakcji, które byłyby niezgodne z prawem. W razie braku odmowy sporządzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem notariusz może ponosić odpowiedzialność zarówno dyscyplinarną jak i względem osób trzecich, które poniosły szkodę wskutek sporządzenia takiej czynności.

Odmowę dokonania czynności notarialnej notariusz stwierdza w protokole. Osoba ta w terminie tygodnia od dnia odmowy dokonania czynności notarialnej może żądać na piśmie sporządzenia i doręczenia uzasadnienia odmowy. Notariusz sporządza uzasadnienie w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść zażalenie do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notariusza odmawiającego dokonania czynności notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem notariusza.

Jakich czynności – często wykonywanych u notariusza – można dokonać samodzielnie?

Istnieje coraz więcej czynności, które – zgodnie z przepisami prawa polskiego – nie wymagają formy notarialnej, a które jednak Klienci z różnych powodów chcą dokonywać w tej formie. Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy jest nierespektowanie przez różne instytucje, w tym urzędników organów państwowych dokumentów i oświadczeń sporządzonych w zwykłej formie pisemnej. Ponadto, wyższa świadomość prawna odnośnie konsekwencji prawnych sporządzanych czynności wpływa na zapotrzebowanie Klientów do zabezpieczenia ich interesów przez notariusza.

Czy osoba nie mówiąca po polsku albo osoba niepełnosprawna mogą dokonać czynność notarialną?

Jak najbardziej zarówno osoby nie władające językiem polskim, jak i osoby niepełnosprawne fizycznie mogą być stroną aktu notarialnego. Zabezpieczenie ich praw przez notariusza podlega jednak dużo większym rygorom.

Jeżeli osoba biorąca udział w czynności notarialnej:

 • nie zna języka polskiego – notariusz powinien przetłumaczyć akt lub inny dokument osobiście albo przy pomocy tłumacza przysięgłego,
 • jest głucha lub głuchoniema – notariusz jest zobowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może przywołać do czynności biegłego (np. w zakresie języka migowego),
 • jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema – notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę,
 • nie umie lub nie może pisać – powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca,
 • może złożyć podpis jedynie w alfabecie nieznanym notariuszowi – należy stwierdzić, że jest to podpis tej osoby (np. przy pomocy tłumacza przysięgłego danego języka).

Warto pamiętać, że notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych. Warto wiedzieć, że brak zdolności do czynności prawnych może być wynikiem zarówno choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, jak i np. upojenia alkoholowego.

Wybierając notariusza

Czy notariusz w Warszawie jest droższy niż w innych miastach Polski?

Ile kosztuje notariusz? Warszawa – cennik w tym mieście opiera się o takie same stawki przewidziane wyżej wskazanym Rozporządzeniem, jak każdy inny notariusz w Polsce. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wysokość wynagrodzenia części czynności notarialnych (np. umowy sprzedaży nieruchomości) jest powiązana z wartością przedmiotu czynności. Wobec tego, ze względu na wyższą wartość nieruchomości w większych miastach Polski, w tym w Warszawie, koszty wynagrodzenia notariusza będą wyższe niż w mniejszych miejscowościach.

Przed czym chroni notariusz?

Do notariusza udajemy się, aby:

 • akty i dokumenty były sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty,
 • notariusz czuwał nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne,
 • notariusz udzielił stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej,
 • notariusz dokonał czynności wyłącznie zgodnych z prawem z osobami o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Czy istnieje spis notariuszy? Gdzie można go znaleźć?

Minister Sprawiedliwości prowadzi rejestr kancelarii. Do dnia 31 stycznia każdego roku Minister Sprawiedliwości ogłasza w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” wykaz zarejestrowanych w Polsce kancelarii. Ponadto, listę notariuszy można znaleźć na stronach organów samorządu notarialnego – Krajowej Rady Notarialnej oraz Izb Notarialnych.

Interesuje Państwa ile dokładnie kosztuje notariusz? Warszawa – cennik usług w tym mieście mogą Państwo poznać po przedstawieniu szczegółów sprawy. Zapraszamy do skontaktowania się.

Zobacz także: