Założenie spółki – którą formę wybrać?

Założenie spółki

Założenie spółki może przebiegać na różne sposoby – wszystko zależy od formy rejestrowanego podmiotu. Różne formy spółek wiążą się z zupełnie innym sposobem funkcjonowania powstałego organu.

Bardzo istotna jest tutaj kwestia odpowiedzialności finansowej wspólników. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi formami spółek? Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego zagadnienia.

Spółki osobowe i kapitałowe

Główny podział dotyczący rodzajów spółek opiera się na wyróżnieniu spółek osobowych oraz kapitałowych.

Pierwsze z nich, czyli spółki osobowe, określane są mianem ułomnych osób prawnych. Oznacza to, że nie posiadają osobowości prawnej, ale mają szczególne predyspozycje umożliwiające branie udziału w obrocie prawnym.

Założenie spółki osobowej umożliwia m.in. nabywanie w jej imieniu nieruchomości oraz innych praw, zaciąganie zobowiązań. Taka spółka będzie także posiadać zdolność sądową – a zatem może pozywać lub być pozwaną.

W odróżnieniu od spółek osobowych, spółki kapitałowe cechują się pełną osobowością prawną. Oznacza to, że mogą one być podmiotem praw i obowiązków. Osobowość prawna jest uzyskiwana z chwilą wpisania danej spółki do rejestru.

Odpowiedzialność finansowa wspólników

Kwestia osobowości prawnej to jedno, jednak na czym polegają różnice dotyczące odpowiedzialności finansowej? W przypadku spółek osobowych, gdy stają się one niewypłacalne, odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą wspólnicy. Natomiast w przypadku spółek kapitałowych, wspólnicy takiej odpowiedzialności nie ponoszą.

Widać doskonale, że założenie spółki osobowej cechuje się znacznie większym ryzykiem. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania powstałej spółki solidarnie całym swoim majątkiem.

W praktyce wygląda to tak, że wierzytelność jest spłacana najpierw z majątku spółki. Jeżeli nie będzie on wystarczający na pokrycie długu, wówczas należność jest pobierana z majątków wspólników.

Zupełnie inaczej jest w przypadku spółek kapitałowych. W takich podmiotach, odpowiedzialność finansowa spoczywa na zarządzie spółki oraz radzie nadzorczej.

Założenie spółki – czy mają coś wspólnego?

Spółki cywilne są unormowane w Kodeksie Cywilnym, a handlowe w Kodeksie Spółek Handlowych. Do tego dochodzi podział spółek handlowych na osobowe (obejmujące spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne) oraz kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne). Jak widać form takich podmiotów jest bardzo dużo.

Elementem wspólnym – jeżeli można takiego szukać – jest fakt, że powstają one poprzez zawiązanie umowy spółki. Powstają one w określonym celu i mają współdziałać w celu jego osiągnięcia. Jednak same formy ich rejestracji są znacząco odmienne. Przykładowo – spółki cywilne nie mają obowiązku wpisu do KRS, podczas gdy spółki jawnej już tak. Przy spółkach cywilnych, wspólnicy muszą prowadzić działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG), natomiast wspólnicy spółki partnerskiej muszą być przedstawicielami tzw. wolnych zawodów. Przy spółce komandytowej nie ma obowiązku posiadania kapitału zakładowego, natomiast przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi on wynosić przynajmniej 5 000 złotych.

To oczywiście tylko przykłady różnic związanych z zakładaniem spółek. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej i odnoszą się one tylko do wypełnianych dokumentów, ale także miejsc, do których należy się udać w celu ich rejestracji. Jak widać – założenie spółki to bardzo skomplikowane zagadnienie. Przy tego typu czynności, zdecydowanie warto skorzystać z usług rzetelnego prawnika, który ma doświadczenie w zakresie zakładania spółek.

Zobacz także: